OR

De ouderraad heeft tot taak het behartigen van de belangen, die de kinderen en het wel en wee van de school aangaan en de onderlinge samenwerking tussen huis en school te bevorderen. De praktische werkwijze van deouderraad is vastgelegd in een huishoudelijk reglement voor de ouderraad. De bovengenoemde taak krijgt onder meer gestalte door het betrokken zijn bij ouderavonden, ouderparticipatie op school, projecten, etc. Daarnaast wordt een groot aantal activiteiten (mede-) georganiseerd, te weten: sinterklaas, kerstmis, Pasen, schoolreizen, schoolkamp, sportdag, laatste schooldag, carnaval. Van dit alles wordt verslag gedaan op bijvoorbeeld ouderavonden, in de schoolkrant of in 't Wilgenblaadje. De ouderraad adviseert gevraagd en/of ongevraagd de medezeggenschapsraad over alle zaken, die de oudergeleding aangaan. De ouderraad beheert de gelden, die voortkomen uit enerzijds een subsidie van de overheid en anderzijds uit betaalde ouderbijdragen en die in principe voor bovenstaande activiteiten bestemd zijn.  De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgelegd. Tevens wordt verantwoording afgelegd over gedane activiteiten en de besteding van ontvangen gelden. Voor zover van toepassing wordt dan ook een verkiezing van nieuwe leden gehouden.


Ouderactiviteiten

Als school vinden we de betrokkenheid van ouders heel belangrijk; school zijn kunnen we niet alleen, maar samen, we hebben er u bij nodig. Daarnaast is ouderhulp onontbeerlijk om een aantal activiteiten te kunnen laten plaatsvinden. Schoolse activiteiten waarbij ouderhulp noodzakelijk is: de medezeggenschapsraad, de ouderraad, tutorlezen, hoekenwerk, bibliotheek,  overblijven, hoofdluiscontrole, verkeersouders, versieren van de school, sportdag, schoolreisje, excursies, kamp, hand- en spandiensten, feesten etc. Het daadwerkelijk betrokken zijn bij het hele onderwijsgebeuren, maakt de band tussen "thuis" en "school" nog nauwer; deze betrokkenheid heeft een positieve invloed op het schoolgebeuren.


Ouderbijdrage

Door het schoolbestuur wordt jaarlijks een bijdrage per kind beschikbaar gesteld. Dit bedrag is echter niet toereikend om een aantal activiteiten (o.a. schoolreizen, carnaval, kerstmis, laatste schooldag) te kunnen organiseren. Daarom wordt jaarlijks een beroep gedaan op de ouders een vrijwillige bijdrage te willen leveren. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld. Voor schooljaar 2018-2019 is dit €37,00 per kind. Los daarvan wordt een bijdrage voor het schoolkamp gevraagd. Naast het organiseren van activiteiten wordt de ouderbijdrage ook gebruikt voor de aanschaf van sport-, spel-, en speelmaterialen. De ouderbijdrage is (dus) vrijwillig, maar is hard nodig om bovenstaande leuke activiteiten te kunnen
financieren. Wanneer het voor u (om welke reden dan ook) niet mogelijk is om de ouderbijdrage te
betalen, dan bent u altijd welkom bij de directeur om de mogelijkheden van gespreide betaling te
bekijken. De gelden worden beheerd door de penningmeester,
Rond de herfstvakantie ontvangt u een brief waarop de door u over te maken vrijwillige ouderbijdrage staat vermeld.