MR

Medezeggenschapsraad (MR) 


In de MR zitten ouders die door ouders zijn gekozen (de oudergeleding) en personeelsleden die door het team zijn gekozen (de personeelsgeleding).
Alle ouders en personeelsleden kunnen zich (ver)kiesbaar stellen voor de MR. Er hebben evenveel ouders als personeelsleden zitting in de MR. Indien er meer kandidaten zich verkiesbaar stellen dan er plaatsen beschikbaar zijn, worden er verkiezingen gehouden. De directeur maakt geen deel uit van de MR, heeft geen stemrecht maar is wel als adviseur aanwezig op de MR vergaderingen.
De MR heeft als doel een adviserende en controlerende taak uit te oefenen op het gevoerde schoolbeleid en de belangen van de school, de
kinderen en de ouders te waarborgen. Vanuit de MR zijn er weer intensieve contacten met de GMR, de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting Scala die 14 basisscholen in de gemeente
Heusden vertegenwoordigt. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u altijd een MR lid aanspreken of de MR mailen op: 

mr@dewilgenvlijmen.nl

Op dit moment bestaat de MR uit: 

Personeelsgeleding

Nathalie van der Doelen  
Carola van Loon                   
Frans Dielissen             

 

(lid en secretaris)
(lid)
(lid)        

Oudergeleding                                

Judy v/d Elshout

Eva Gulpen  

Kim Cleijn

 

(lid)

(lid)  

(voorzitter)        


 

Taken Medezeggenschapsraad


Hierbij volgen enkele voorbeelden van zaken waar een MR zich mee bezighoudt:

  • schooltijden
  • voorschoolse en tussentijdse opvang
  • schoolplan 
  • onderwijsinhoudelijke zaken
  • personele aangelegenheden
  • financiële verantwoording
  • onderhoud gebouw en interieur
     

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  (GMR)

De GMR is een overkoepelende medezeggenschapsraad van alle basisscholen, die vallen onder de stichting Scala. Hierin worden schooloverstijgende zaken besproken, zoals bijv. het bestuursformatieplan (d.i. het totaaloverzicht van de inzet van leerkrachten over de scholen). De GMR informeert de MR van onze school over alle relevante zaken.