Groep 4

Welkom op de groepspagina van groep 4

 

Groep 4

Juf Margot Heijmans

 

We informeren u graag over specifieke vakgebieden en gebeurtenissen in groep 4:

Werken op niveau:

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

  • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
  • Aanpak 2: basis instructie
  • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

De leerlingen weten bij welke aanpak zij horen. 

Technisch lezen:

De methode voor technisch lezen heet Estafette. Estafette heeft de leerstof per leerjaar geordend en  gaat verder met de werkwijze van Veilig Leren Lezen. Voor groep 4 bevat de methode 4 werkboekjes en leesboekjes met elk 24 instructielessen.
(Om zelfstandig de leerstof te kunnen verwerken moeten de kinderen een bepaald leesniveau hebben, eventueel wordt ondersteuning van ouders gevraagd om dit niveau te bereiken).

Begrijpend Lezen:

We werken met de methode Nieuwsbegrip met actuele thema’s. Steeds volgens deze stappen:

Voorkennis wordt opgehaald, voorspeld wordt wat er in de tekst zou kunnen staan, er worden vragen bij en over de tekst gesteld en de tekst wordt gevisualiseerd. De methode wordt ondersteund met Nieuwsbegrip XL, waarbij kinderen zelfstandig op de computer oefenen met andere tekstsoorten die bij het thema van de week passen (o.a. schema, gedicht, gebruiksaanwijzing, vraaggesprek, meningtekst) en woordenschat.

Rekenen:

Vanaf groep 3 werken we met de methode Wereld in Getallen. Elke les heeft een instructiegedeelte (blauwe deel van het lesboek) en zelfstandig te verwerken oefenopgaves (rode deel van het lesboek) weektaak geheten. Aan het einde van elk van de 8 blokken volgt een toets. Na de toets wordt in herhalingsweek extra geoefend of moeilijkere verrijkingsstof aangeboden. Voor kinderen die er wat meer moeite mee hebben is er een bijwerkboek. Voor kinderen die veel meer uitdaging nodig hebben is er een pluswerkboek.

In groep 4 worden de + en - sommen tot 20 geautomatiseerd, worden alle soorten sommen tot 100 aangeboden. Er wordt geoefend met analoge en digitale klok (hele, halve uren en kwartieren voor en over). Er wordt gerekend met geld. Het metriek stelstel wordt aangeboden. De tafels van vermenigvuldiging worden geïntroduceerd en de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 worden geleerd.

Taal:

Vanaf groep 4 beginnen we met Taal in Beeld. Door middel van 8 thema’s komen de volgende onderdelen aan bod:  woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (bedenken van zinnen en tekstjes) en taalbeschouwing (leren van woordsoorten en taalregels en afspraken). Elk themablok sluit af met een toets en extra oefenbladen       / verrijkingsstof.

Spelling:

Vanaf groep 4 beginnen we met Spelling in Beeld. We werken met drie spellingstrategieën. Er wordt gewerkt met klankwoorden (hoor je de klank…., dan schrijf je de tekens….), onthoudwoorden (au/ou,  ij/ei) en regelwoorden(eind ~d, open en gesloten lettergreep). Elke blok sluit af met een signalerings- en een controledictee en daarna eventueel met extra oefenbladen.

Schrijven:

Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode: Pennenstreken. In groep 4 gaan we hier mee verder en komt het volgende aan bod: lopend schrift, hoofdletters. In het begin met potlood, later met een rollerpen.

Verkeer:

Om onze kinderen zich bewuster te maken van de gevaren op straat, hun bijdrage aan het verkeer en veiligheid in het verkeer maken we gebruik van het lesprogramma van Veilig Verkeer Nederland. In groep 4 zijn dit de verkeerskrantjes “Stap vooruit”

Kennis:

Voor de kennisvakken maken we gebruik van de methode De Zaken.

Sociaal emotionele ontwikkeling:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Verder komt een keer per jaar seksuele relationele ontwikkeling aan bod. Dit staat dan schoolbreed 1 week centraal. We noemen dit “Lentekriebels”

Expressie:

Twee keer in de week wordt er getekend en geknutseld.

Elke week gaan we naar de sporthal Die Heygrave. Daar worden aansluitend twee gymlessen gegeven. Een spelles en een toestellenles. Gymschoenen en gymkleding zijn hierbij verplicht.

Een keer in de week staat muziek op het programma. Dan wordt er uit de methode “Muziek en meer” een les gegeven.

 Spreekbeurt:

 We laten de kinderen ook in groep 4 een keer een spreekbeurt doen. Hier wordt u later verder over geïnformeerd.

 

Foto's Groep 4