Groep 3/4

Welkom op de groepspagina van groep 3/4

 

Groep 3/4

Juf Sanne van Dongen (di t/m vrij)

Meneer Frans Dielissen (ma)

 

We informeren u graag over specifieke vakgebieden en gebeurtenissen in groep 3/4:

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Een prettige sfeer en een goede onderlinge relatie in de groep staat op onze school hoog in het vaandel. Hier wordt natuurlijk dagelijks in allerlei situaties aandacht aan besteed. We geven ook lessen waarin elke week een bepaald sociaal thema centraal staat. We gebruiken hiervoor de methodes: Goed gedaan en Fides. De tools van Fides kunt u visueel in onze klas terug vinden. Voor meer informatie zie: www.fides-wbt.nl

Lezen (groep 3): 

Het leesonderwijs is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het lesprogramma in groep 3. We werken met de methode: Veilig Leren Lezen. Dit schooljaar starten we met de nieuwste versie. Door middel van deze methode worden alle letters aangeboden met behulp van de zogenaamde structuurwoorden (ik-kim-sim). Het doel is dat alle leerlingen aan het einde van groep 3 het leesniveau E3 hebben gehaald.

Natuurlijk is elk kind anders en werken we met deze methode in 3 niveaus. De leerling die zich conform de gemiddelde norm ontwikkelt, werkt in de: “maanversie”. De leerling die wat meer ondersteuning nodig heeft om het leesproces onder de knie te krijgen, krijgt extra ondersteuning en verlengde instructie. De leerlingen die al met een behoorlijk leesniveau in groep 3 zijn ingestroomd werken in de: “zonversie”. Na elke kern wordt gekeken of de ontwikkeling naar wens verloopt en wordt er zo nodig gewisseld van niveau. Zo werkt elke leerling op zijn/haar niveau en wordt iedereen voldoende uitgedaagd. Om dit te bereiken, maken we ook gebruik van het taakbord. De kinderen kunnen na het vaste lesonderdeel kiezen aan welke opdracht zij gaan werken. Het werken met het leesprogramma op de computer is hier een onderdeel van.

Technisch lezen (groep 4):

De methode voor technisch lezen heet Estafette. Estafette heeft de leerstof per leerjaar geordend en  gaat verder met de werkwijze van Veilig Leren Lezen. Voor groep 4 bevat de methode 4 werkboekjes en leesboekjes met elk 24 instructielessen. 
(Om zelfstandig de leerstof te kunnen verwerken moeten de kinderen een bepaald leesniveau hebben, eventueel wordt ondersteuning van ouders gevraagd om dit niveau te bereiken).

Begrijpend Lezen (groep 4):

We werken met de methode Nieuwsbegrip met actuele thema’s. Steeds volgens deze stappen:

Voorkennis wordt opgehaald, voorspeld wordt wat er in de tekst zou kunnen staan, er worden vragen bij en over de tekst gesteld en de tekst wordt gevisualiseerd. De methode wordt ondersteund met Nieuwsbegrip XL, waarbij kinderen zelfstandig op de computer oefenen met andere tekstsoorten die bij het thema van de week passen (o.a. schema, gedicht, gebruiksaanwijzing, vraaggesprek, meningtekst) en woordenschat.

Taal (groep 4):

Vanaf groep 4 beginnen we met Taal in Beeld. Door middel van 8 thema’s komen de volgende onderdelen aan bod:  woordenschat, spreken/luisteren, schrijven (bedenken van zinnen en tekstjes) en taalbeschouwing (leren van woordsoorten en taalregels en afspraken). Elk themablok sluit af met een toets en extra oefenbladen       / verrijkingsstof.

Spelling (groep 4):

Vanaf groep 4 beginnen we met Spelling in Beeld. We werken met drie spellingstrategieën. Er wordt gewerkt met klankwoorden (hoor je de klank…., dan schrijf je de tekens….), onthoudwoorden (au/ou,  ij/ei) en regelwoorden(eind ~d, open en gesloten lettergreep). Elke blok sluit af met een signalerings- en een controledictee en daarna eventueel met extra oefenbladen.

Schrijven:

Vanaf groep 3 werken we met de schrijfmethode: Pennenstreken. Deze methode sluit aan op onze leesmethode. De letters/woorden die we in de leesmethode leren, leren we op hetzelfde moment in schrijfletters te schrijven.

In groep 4 gaan we hier mee verder en komt het volgende aan bod: lopend schrift, hoofdletters. In het begin met potlood, later met een rollerpen.

Woordenschat (groep 3):

Een brede woordenschat is van groot belang voor het goed kunnen lezen van een woord en later een tekst. We werken in groep 3 dan ook met regelmaat vanuit een woordenschatmethode.

Rekenen:

Voor rekenen gebruiken we de methode: ‘De Wereld in Getallen’. Het doel van het leren rekenen in groep 3 is het kennen van alle getallen tot 100. Daarnaast kunnen de leerlingen aan het eind van het schooljaar allerlei bewerkingen tot 20 maken. Om dit te leren gebruiken we allerlei materialen zoals, fiches/ blokjes/ eierdozen/ getallenlijnen/ kralenkettingen/ rekenrekjes etc. We maken veelvuldig gebruik van de vele mogelijkheden die ons digibord biedt.

Tijdens het rekenen werken we ook in niveaugroepen. De basisstof wordt aan alle leerlingen aangeboden. De leerlingen die meer tijd nodig hebben om de basisstof onder de knie te krijgen worden extra door de leerkrachten begeleid. De leerlingen die de stof sneller beheersen kunnen eerder aan de verrijkingsstof beginnen.

In groep 4 worden de + en - sommen tot 20 geautomatiseerd, worden alle soorten sommen tot 100 aangeboden. Er wordt geoefend met analoge en digitale klok (hele, halve uren en kwartieren voor en over). Er wordt gerekend met geld. Het metriek stelstel wordt aangeboden. De tafels van vermenigvuldiging worden geïntroduceerd en de tafels van 1, 2, 3, 4, 5 en 10 worden geleerd.

Werken op niveau (groep 4):

Zowel bij technisch lezen, rekenen als spelling werken we met 3 aanpakken:

  • Aanpak 1: verlengde/ herhaalde instructie
  • Aanpak 2: basis instructie
  • Aanpak 3: verkorte instructie en een meer zelfstandige verwerking.

 

De leerlingen weten bij welke aanpak zij horen. 

Kennis, verkeer en seksuele relationele ontwikkeling:

Om de algemene ontwikkeling/woordenschat van de leerlingen te stimuleren gebruiken we de methode: ‘De Zaken’. Daarnaast bieden we verkeerslessen aan. Dit gebeurt met behulp van “schoolopseef.nl” of het verkeerskrantje van Veilig Verkeer Nederland.

Verder komt een keer per jaar seksuele relationele ontwikkeling aan bod. Dit staat dan schoolbreed één week (de week van de lentekriebels) centraal.

In groep 3 is het de bedoeling dat de leerlingen één keer een spreekbeurt houden. Het belangrijkste doel wat we hiermee willen behalen is, dat de leerlingen vrij raken in het spreken voor een hele groep. Daarnaast is het leuk om je klasgenootjes te laten horen/zien wat jij allemaal van een bepaald onderwerp weet. We starten na de kerstvakantie met de spreekbeurten, meer informatie volgt dan.

Expressie:

Minstens twee keer in de week wordt er getekend of geknutseld. De onderwerpen passen vaak bij het thema van die periode.

Elke week gaan we naar de sporthal Die Heygrave. Daar worden aansluitend twee gymlessen gegeven. Een spelles en een toestellenles.

Een keer in de week staat muziek op het programma. Dan wordt er uit de methode “Muziek en meer” een les gegeven.

 

Spreekbeurt:

 

We laten de kinderen in groep 3 en 4 een keer een spreekbeurt doen. Hier wordt u later verder over geïnformeerd.

 

Foto's Klassenfoto2